คติธรรม : นตฺถิปฺญญา สมาอาภา >>แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ++ คติพจน์ : ศึกษาดี มีจรรยา พลานามัยสมบูรณ์++สีประจำโรงเรียน เขียว - ขาว